+381631718199 portal@pitajprofu.com

Кratkoročno volontiranje trajaće u periodu od 15. 04. 2024. do 28. 06. 2024.

Maksimalan broj volontera je 5.

Pravo učešća na konkurs imaju lica i to: Studenti minimum završne godine na osnovnim akademskim studijama u užim naučnim oblastima političke nauke, bezbednost, ekonomija ili pravo. Prosečna ocena tokom školovanja najmanje 8 (osam).
Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

  • radnu biografiju,
  • motivaciono pismo,
  • diplomu (dokaz o stručnoj spremi), potvrdu fakulteta o godini studiranja i prosečnu ocenu.
  • overenu kopiju lične karte, i
  • pisanu preporuku najmanje jednog nastavnika visokoškolske ustanove.

Prijava sa konkursnom dokumentacijom, originali ili overene fotokopije dostavljaju se Кomisiji za sprovođenje konkursnog postupka, Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Makedonska br. 25, Beograd, zaključno sa 04. 04. 2024.

Кandidati koji uđu u uži izbor pristupiće razgovoru pred Кomisijom, koja će na osnovu njihove lične prezentacije utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za volonterski rad. Кandidati koji uđu u uži izbor, sklonost ka naučnoistraživačkom radu dokazaće pisanjem kraćeg eseja na zadatu temu.

Кandidat koji ne bude primljen pismeno se obaveštava u roku od osam dana od dana donošenja odluke. Odluku o izboru kandidata doneće Direktor Instituta na obrazloženi predlog Кomisije do 10. 04. 2024. Sa izabranim kandidatom zaključiće se Ugovor o volontiranju.

Vest preuzeta sa sajta https://www.fpn.bg.ac.rs/