+381631718199 portal@pitajprofu.com

Podnošenje prijava kandidata je od 16.10.2023. do 27.10.2023. u periodu od 11 do 13 časova.

Lista prijavljenih kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, obaviće se 27.10.2023. godine. Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da ga polažu, obaviće se 30.10.2023. godine u 10 časova (prijemni ispit za upis DAS Matematika biće 30.10.2023. godine u 10 časova i 31.10.2023. u 10 časova). Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta. Uvid u rezultate prijemnog ispita je 31.10.2023. u 14 časova. Rang liste (po studijskim programima) kandidata na osnovu ukupnog broja bodova po svim kriterijumima objaviće se najkasnije 31.10.2023. godine do 15 časova.

Кonačna rang lista se objavljuje 02.11.2023. do 12 časova. Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu doktorskih akademskih studija obaviće se 03.11.2023. od 11 do 13 časova. Upis kandidata ispod crte na doktorske akademske studije obaviće se 03.11.2023. od 13 do 14 časova. Кandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa. Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin ako dostavi nostrifikovanu diplomu o završenim studijama i ostvarenim brojem ESPB bodova, pruži dokaz o poznavnju srpskog jezika i ako je zdravstveno osiguran. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom Univerziteta nije drugačije određeno.

Više informacija pogledajte putem linka.

Vest preuzeta sa sajta https://www.pmf.ni.ac.rs/