+381631718199 portal@pitajprofu.com

Kandidati se prijavljuju na konkurs od 04.10. – 11.10.2023. godine u periodu od 9 – 13 časova.

Prilikom prijavljivanja kandidati podnose i predaju Odeljenju za studentska i nastavna pitanja sledeća dokumenta:

  • prijavni list sa naznakom studijskog programa za koji konkuriše
  • kratku biografiju
  • fotokopije stečenih diploma i dodataka diploma na prethodnim nivoima akademskih studija, a originale na uvid
  • fotokopije uverenja o diplomiranju i uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji ne poseduju diplomu i dodatak diplome), a originale na uvid
  • izvod iz matične knjige rođenih (za kandidate rođene van teritorije R. Srbije)
  • spisak naučnih i stručnih radova (ukoliko ih ima)
  • fotokopije radova, a originale na uvid (samo na zahtev komisije)
  • dokaz o znanju jednog svetskog jezika
  • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs, (11.000 din. za državljane Republike Srbije, 1.100 € (po srednjem kursu NBS) za strane državljane, na žiro račun fakulteta 840-1812666-47; poziv na broj 251111)
  • po potrebi i druga dokumenta

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila konkurisanja na doktorske studije, kao i uslove upisa, ukoliko bude ostvario pravo na upis. Klikom na link pogledajte slobodna mesta i konkurišite na željeni studijski program. https://rgf.bg.ac.rs/datoteke/upis/%D0%9Aonkurs%20doktorske%20studije_2023.pdf

Vest preuzeta sa sajta https://rgf.bg.ac.rs/index.php