+381631718199 portal@pitajprofu.com

Edukacija će se održati 14.03.2024. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, od 08:30h do 16:30h, u Svečanoj sali dekanata.

Savremeni dijagnostičko terapijski pristup u lečenju kritično obolelih pacijenata zahteva multidisciplinarni angažman, blisku saradnju hirurga, anesteziologa i radiologa. Kvalitet lečenja zavisi od pravovremeno i kvalitetno sprovedene dijagnostike, suportivne i resuscitativne terapije u jedinici intenzivnog lečenja, kao i jasno vremenski definisane adekvatne hiruške intervencije u smislu kontrole izvora infekcije i krvarenja. U osnovi specifičnosti urgentne abdominalne hirurgije je posebnost indikacionog područja koje obuhvata: hitnu hiruršku kontrolu infekcije, hirurško lečenje akutne crevne opstrukcije, urgentnu hemostazu i hitne hirurške procedure u slučaju intraabdominalne hipertenzije i abdominalnog kompartment sindroma. Kompleksnost urgentne hirurgije abdomena ogleda se u nizu pojedinačnih i međusobno zavisnih elemenata problema čije rešavanje zahteva hitnost, čak i u uslovima nedovoljnog broja poznatih činilaca. Rezultati najnovijih studija veštačke inteligencije u urgentnoj hirurgiji potvrdili su
naše ranije empirijsko znanje da je najveći izazov za hirurga u urgentnim stanjima proces donošenja odluke, koji se odnosi kako na postavljanje dijagnoze tako i na odabir adekvatne terapijske opcije. Lekari koji leče kritično obolele pacijente moraju brzo da donesu ispravnu odluku o modalitetiu lečenja, da reaguju i u pravom trenutku, u situacijama kada su pod uticajem velikog stresa, pri čemu takvi pacijenti imaju izuzetno male fiziološke rezerve koje su značajno iscrpljene samim patofiziološkim procesima. Donošenje neispravnih odluka u dijagnostičko-terapijskom procesu kod ovih pacijenata može dovesti do neželjenog ishoda. Dobro je poznata činjenica da je u takvim situacijama po pacijenta najbolje donošenje odluka uz stalnu konsultaciju više lekara raznih specijalnosti, multidisciplinarno, sa ciljem definisanja najbolje terapijske strategije. Takav pristup je ujedno i etički. Donošenje odluke predstavlja kompleksan zadatak, dešava se u realnom vremenu i prostorno je orijentisan u vetrikalnoj i horizontalnoj ravni odlučivanja. Vertikalno, proces ima dva ključna elementa: hitno postavljanje dijagnoze i postavljanje indikacije za urgentnu operaciju. Donošenje odluke u horizontalnoj ravni po drazumeva niz koraka u vezi predhodna dva elementa, a to su za postavljanje
dijagnoze: dobro uzeta anamneza, adekvatan klinički pregled, pravilno odabrane radiološke studije, laboratorijsko ispitivanje, reanimacija i rana intezivna konzervatitvna terapija, te priprema za hirurško lečenje ili hibridni pristup hirugije i interventne radiologije.

Polaznici seminara će biti detaljno upućeni u: savremene metode radiološke dijagnostike i interventne radiologije, sprovođenje resuscitativnih terapijskih postupaka, primenu antibiotika, rešavanje bakteriološke rezistencije, indikacije za operaciju, izbor hirurških tehnika i komplikacije istih. Polaznici seminara će biti upoznati sa modalitetima intenzivnog lečenja kritično obolelih pacijenata i primenom mera resuscitacije po principima kontrole oštećenja. Pažnja će biti poklonjena kliničkim dilemama u vezi pojedinih hirurških entiteta, „šta, kada i kako“ operisati, koji su najbolji pristupi i koja su rešenja za komplikacije kod kritično obolelih.

Broj polaznika: 150
Troškovi edukacije: 2.400,00 dinara za članove udruženja (SUUH) i 3.600,00 dinara za ostale polaznike.

Više informacija je dostupno ovde.

Vest preuzeta sa sajta http://med.bg.ac.rs/