+381631718199 portal@pitajprofu.com

Edukacija će se održati 22.02.2024. od 11-18:30h na Medicinskom fakultetu u Beogradu, u Svečanoj sali dekanata.

Nejednakost polova u zdravlju, kao i u medicini, sveprisutno je pitanje koje prožima sve aspekte pružanja zdravstvene zaštite, i utiče na kvalitet ishoda. Identifikovani dispariteti mogu se pripisati biološkim (polnim) i društvenim (rodnim) razlikama između žena i muškaraca. Od zdravstvenih radnika/radnica se očekuje senzibilisani pristup koji uzima u obzir ove razlike i adekvatno se odnosi prema njima u celokupnom kontinuumu lečenja, odnosno procesu pružanja zdravstvene zaštite, što uključuje primarnu,
sekundarnu i tercijarnu prevenciju, koja se odvija na sva tri nivoa organizacije zdravstvene zaštite. Različitost polova u ishodima zdravstvene zaštite evidentna je u razlikama u prevalenciji bolesti, prezentaciji i tretmanu između muškaraca i žena. Kada su u pitanju biološke osnove, određene bolesti, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, i autoimuni poremećaji, manifestuju se drugačije kod žena u odnosu na muškarce. Međutim, medicinska istraživanja i klinička ispitivanja su se istorijski fokusirala prvenstveno na muške subjekte, što je dovelo do nedostatka razumevanja ovih rodno specifičnih razlika. Kao rezultat toga,
ženama može biti postavljena pogrešna dijagnoza ili pružen neoptimalan tretman, a zbog ograničenog znanja i baze dokaza za njihove specifične zdravstvene potrebe.
Osim evidentnih bioloških razlika u pato-anatomskom supstratu između muškaraca i žena, rodne razlike nastaju kao rezultat različitih uloga koje jedno društvo tradicionalno ima i očekuje od muškaraca i žena, a koje su često ograničavajući faktor u ostvarivanju maksimalnih zdravstvenih potencijala. Ova edukacija će se baviti polnim i rodnim disparitetima u zdravlju, kao i u ishodima zdravstvene zaštite, istražiti prepreke sa kojima se žene suočavaju u pristupu zdravstvenoj zaštiti i diskutovati o
potencijalnim strategijama za rešavanje rodne nejednakosti u medicini.
Cilj seminara je upoznavanje sa: polnim dimorfizmom sa stanovišta anatomskih, fizioloških, patoloških, kliničkih somatskih i psihičkih/psiholoških razlika između žena i muškaraca; stereotipima i modelima diskriminacija žena svih uzrasta i njima pridruženih marginalizovanih grupa u našem društvu sa aspekta kako javnog zdravlja, tako i uže specifičnog kliničkog na modelu masovnih nezaraznih oboljenja; diskriminacijama u najčešćem modelu masovnih nezaraznih oboljenja, kao što su kardiovaskularna oboljenja i njihove manifestacije; modelitetima suzbijanja diskriminacija normalizacijom pravovremene dijagnostike i lečenja prepoznatih i još uvek u izvesnoj meri negiranih kliničkih entiteta čija prva prezentacija generiše
dugoročni kardiovaskularni rizik kod žena i njihovih potomaka; aktuelnim modalitetima primordijalne, primarne, sekundarne i kvaternerne prevencije kardiovaskularnih oboljenja kod žena svih uzrasta; konceptom ljudskih prava sa medicinskog i socijalnog aspekta u Srbiji i svetu i njihova implikacija u svakodnevnom kliničkom radu na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Broj polaznika: maksimalno 120
Troškovi edukacije: 1,200.00 dinara

Prijavljivanje za edukaciju je obavezno i vrši se Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju.
E-MAIL: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs ili na telefone: 36 36 363 i 36 36 364.

Vest preuzeta sa sajta http://med.bg.ac.rs/