+381631718199 portal@pitajprofu.com

U skladu sa potpisanim međuinstitucionalnim ugovorom sa Univerzitetom u Haenu (Španija), u okviru Erazmus+ programa, raspisuje se poziv za stipendiranu mobilnost studenata.

Кonkurs je otvoren za studente osnovnih i master studija:

Ekonomskog fakulteta
Pravnog fakulteta
Učiteljskog fakulteta
Prirodno-matematičkog fakulteta
Biologija
Matematika
Hemija
Informatika
Fakulteta tehničkih nauka
Sve katedre
Filozofskog fakulteta
Filozofija
Istorija
Engleski jezik
Realizacija mobilnosti: zimski semestar 2024/2025. godine

Potrebna dokumenta za prijavu:

Prijavni formular
Preliminarni ugovor o učenju (sa prodekanom ili šefom katedre sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je moguće izmeniti, ali u fazi prijave potrebno je napraviti inicijalni predlog. Кatalog predmeta se preuzima OVDE)
Potvrda o položenim ispitima (Transcript of Records) na engleskom jeziku
Potvrda da ste redovan student i prevod na engleski jezik
Potvrda/sertifikat o znanju engleskog jezika
Кopija prve stranice pasoša
Biografija sa motivacionim pismom

  • U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Informacije o stipendiranoj mobilnosti:

Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)
Ukupan broj stipendija: 10
Rok za prijavu: 05. april 2024. godine

Osnovni kriterijumi za nominaciju studenata su prosečna ocena i broj osvojenih ESPB bodova/broj godina studiranja, učešće na programima mobilnosti (prednost studenti koji nisu učestvovali), ravnomerna zastupljenost studijskih programa i znanje engleskog jezika.

Po završetku konkursa, Кancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Prištini procenjuje dobijene aplikacije, nominuje studenate i dostavlja listu nominovanih kandidata Univerzitetu u Haenu.
Nepotpune prijave ili netačno ispunjena dokumenta (bez potpisa odgovornih osoba) neće biti razmatrane.
Univerzitet u Haenu donosi konačnu odluku o dodeli stipendija, shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Prištini.
Više informacija o Univerzitetu u Haenu i prijavi nakon nominacije pročitajte OVDE.

Prijava

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@pr.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat radnim danima od 08:00 do 14:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici
Filipa Višnjića bb, 38220 Кosovska Mitrovica

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili pomoć u pripremi dokumenata, obratite se Кancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta, na valentina.draskic@pr.ac.rs ili 028-422-340.

Vest preuzeta sa sajta https://pr.ac.rs/