+381631718199 portal@pitajprofu.com

Mera stručna praksa (u daljem tekstu: mera) podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Mera se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. U meru se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Prioritet za uključivanje u meru imaju osobe sa invaliditetom i Romi. Mera se sprovodi u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Ukoliko se mera sprovodi u skladu sa zakonom, Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) može da finansira meru u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci. Kada se mera sprovodi u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova, Nacionalna služba meru finansira u trajanju:

 – do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija,

– do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,

– do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.

Zahtev za učešće u meri podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu angažovanja lica, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs. Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

Vest preuzeta sa sajta https://www.nsz.gov.rs/