+381631718199 portal@pitajprofu.com

Studijski program doktorskih akademskih studija Šumarskog fakulteta traju tri godine (šest semestra) na kojima studenti stiču 180 ESPB. Pravo na upis imaju kandidati koji su prethodni stepen studija završili do 14.10.2023. godine. Više informacija možete naći na ovom linku.

Kandidati podnose prijave na konkurs preko Studentske službe fakulteta od 9,30-13:00 časova. Prijavljivanje kandidata traje od 15. septembra do 17. oktobra 2023. godine. Konačne rang liste objavljuju se 25. oktobra 2023. godine posle 15,00 časova, a upis kandidata se obavlja 26. i 27. oktobra 2023. godine.
Ukoliko bude slobodnih mesta, lista za drugi upisni rok se objavljuje 30.10.2023. godine.

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje u oblastima: Šumarstvo, Tehnologije drveta, Pejzažna arhitektura i hortikultura i Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa zadovoljava uslove konkursa:
1) Završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama i poznavanje najmanje jednog svetskog jezika u meri da se može koristiti stranom literaturom.
2) Završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova, opštom prosečnom ocenom manjom od 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, ako je u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije objavio najmanje dva (2) naučna rada (kategorije M51), pri čemu se ova dva rada mogu zameniti radovima više kategorije u obimu tako da opšta prosečna ocena bude najmanje 8 i poznavanje najmanje jednog svetskog jezika u meri da se može koristiti stranom literaturom.
3) Lica sa zvanjem magistra nauka mogu se upisati na doktorske studije u odgovarajućoj oblasti.
4) Licima koja su završila druge univerzitetske osnovne i master akademske studije ili imaju akademski stepen magistra nauka iz biotehničkih, tehničko-tehnoloških i drugih nauka može se omogućiti upis na doktorske studije uz uslov da tokom prve godine studija polože ispite iz programa osnovnih i/ili master akademskih studija Fakulteta koje odredi Nastavno-naučno veće na predlog upisne Komisije i Komisije modula i podmodula za koju se kandidat opredelio. Znanje stranog jezika dokazuje se dostavljanjem sertifikata, a po potrebi i proverom na način koji to propiše dekan Fakulteta.

Vest preuzeta sa sajta https://www.sfb.bg.ac.rs/