+381631718199 portal@pitajprofu.com

Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za dodelu kredita i konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2023/2024. godinu. Tekstovi ova dva konkursa, sa detaljima o uslovima i načinu podnošenja dokumentacije, dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete, a rok za prijavljivanje na konkurs je od 2. do 31. oktobra 2023. godine.

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu studentskih stipendija imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog, odnosno trećeg stepena studija i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.                 

Studenti iz osetljivih društvenih grupa imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom, izuzev studenata bez roditeljskog staranja, studenata pripadnika romske nacionalne manjine i studenata sa invaliditetom koji se posebno rangiraju primenom blažih kriterijuma u skladu sa afirmativnim merama u oblasti obrazovanja, od druge godine studija, ukoliko nisu gubili godinu tokom studija, bez obzira na prosečnu ocenu i ESPB bodove.

Broj studentskih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu. Informacije o potrebnim dokumentima za prijavu, kriterijumu za utvrđivanje redosleda, kao i isplati stipendije ili kredita, dostupne su na Студентске стипендије и кредити – Министарство просвете, науке и технолошког развоја (prosveta.gov.rs)

Vest preuzeta sa sajta Образовање у Србији | Образовање (obrazovanje.rs)