+381631718199 portal@pitajprofu.com
Capture
Slika preuzeta sa https://www.pfvr.ni.ac.rs/2024/02/

Obaveze stuudenta u vezi pripreme i odbrane pedagoške prakse:

  • Napisan dnevnik (dnevnik mora imati sve potrebne elemente kao što su: naziv i sedište škole u kojoj se obavlja pedagoška praksa, razred, broj učenika, ime razrednog starešine, predmet na kome je student bio angažovan od strane mentora (nastavnika) u školi).
  • Obavezan deo dnevnika su pripreme koje je student izradio u dogovoru i uz pregled i saglasnost mentora (nastavnika) iz škole u kojoj se obavlja pedagoška praksa.
  • PoDnevnik u završnom delu treba imati mišljenje i ocenu mentora (nastavnika) koji su potpisom overeni od strane samog mentora, a ovo mišljenje pečatom i potpisoom overava direktor škole u kojoj se obavlja pedagoška praksa.

Dnevnik se piše na formatu A4 gde se svi listovi spajaju spiralom ili u fasciklli sa mehanizmom. Alternativno, student moće kupiti gotov dnevnik (sveska za dnevnik), koji će potom ručno popunjavati.

Potrebno je napomenuti da bez navedenog overenog i potpisanog mmišljenja mentora nije moguće overiti – položiti ispit.

Vest preuzeta sa sajta https://www.pfvr.ni.ac.rs/